Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego ladnaglass.com

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem http://www.ladnaglass.com/.

Sprzedającym jest mgr inż. Łukasza Fistek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "Zakład Produkcji Opakowań mgr inż. Łukasz Fistek z siedzibą w miejscowości Ładna 15, 33-156 Skrzyszów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posługujący się numerami NIP: 873-286-17-63, REGON: 852735549 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż szkła dekoracyjnego wytwarzanego wyłącznie ręcznymi metodami. Ręczna produkcja charakteryzuje się tym, że niekiedy te same produkty mogą się różnić od siebie w nieznacznym stopniu (Polska Norma dla produkcji ręcznej dopuszcza 5% różnicy wymiarów in plus lub in minus). Produkty z tej samej serii mogą się także różnić wagą. Szkło sprzedawane w Sklepie wytwarzane jest ze szkła typu „ECO” pochodzącego w 100% z recyklingu. Szczegółowy spis produktów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu. Szkło sprzedawane w Sklepie jest zatapiane na gorąco tzw. hot-cut, co może powodować powstanie tzw. "łezki" na rancie każdego produktu. Tzw. "łezka" stanowi efekt tego właśnie typu procesu produkcji i nie ma możliwości na zmianę w tym zakresie. Sprzedawane szkło posiada również lekko zielonkawą barwę, która jest naturalnym efektem produkcji z recyklingu. To samo dotyczy pęcherzyków w strukturze wyrobów szklanych, które stanowią naturalny efekt produkcji wyrobów z recyklingu. Ze względu na cienkościenny charakter wyrobów, nie należy podnosić szkła za ścianki, zaleca się podnoszenie, trzymając szkło od dołu.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: - pod numerem telefonu: + 48 609 824 539, korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@ecoglassworks.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie http://www.ladnaglass.com

§ 1 Definicje:

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Kupującego podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta z rejestracją. Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedającemu i Kupujący ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

3. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Konto bez rejestracji – panel ogólny, dostępny dla każdego Kupującego bez konieczności dokonania rejestracji w Sklepie.

5. Konto z rejestracją - przypisany danemu Kupującemu panel, do którego dostęp uzyskiwany jest po dokonaniu przez Kupującego rejestracji w Sklepie.

6. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

7. Login – adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany przy rejestracji w Sklepie.

8. Newsletter - usługa dostarczania przez Sprzedawcę Kupującemu informacji handlowej dotyczącej Towarów lub usług Sprzedawcy lub towarów lub usług podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą

9. Płatność za pobraniem – zapłata za zamówienie Dostawcy w momencie odbioru towaru.

10. Promocja – sprzedaż dokonywana na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, określanym jako Regulamin Promocji, dokonywana na podstawie specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie. W przypadku rozbieżności postanowień Regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu Promocji.

11. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego

12. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

13. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

14. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.ladnaglass.com za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

15. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

16. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

17. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Kupującym, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

18. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Kupującego poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

19. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

20. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Zamówienie w sklepie może złożyć każda osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych; w przypadku osób fizycznych warunkiem złożenia zamówienia w sklepie jest ukończenie 18. roku życia.

3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu internetowego www.ladnaglass.com nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Tym samym zamówienie złożone w sklepie internetowym nie jest równoznaczne z zawarciem umowy. Do zawarcia umowy dochodzi po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep internetowy.

4. Ceny podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej tego sklepu.

5. Dostawa oraz odbiór towaru realizowane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedaż za granicę może być zrealizowana wyłącznie na podstawie wcześniejszych mailowych lub telefonicznych ustaleń w zakresie warunków i kosztów takiej sprzedaży i wyłącznie w przypadku płatności przelewem lub e-przelewem.

§ 3 Złożenie zamówienia i przyjęcie zamówienia do realizacji

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub drogą mailową. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

2. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Zamówienie zostaje anulowane.

3. Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzane jest pocztą elektroniczną do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Kupującego. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przyjmuje się, że zamówienie zostało anulowane.

4. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub e-przelewem albo momentem potwierdzenia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem lub gotówką.

5. Termin realizacji zamówienia wynosi standardowo 5 dni roboczych. W sytuacji, gdy zrealizowanie dostawy zamówienia we wskazanym terminie jest niemożliwe, sklep internetowy informuje o tym fakcie Kupującego proponując nowy termin realizacji zamówienia. Kupujący może wyrazić zgodę na zmianę terminu dostawy lub anulować swoje zamówienie.

6. Ceny podane przy produktach podawane są brutto w PLN. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Kupujący jest informowany przed zatwierdzeniem zamówienia o wszystkich dodatkowych kosztach związanych z zamawianym towarem. Ceną ostateczna jest cena produktu podana na stronie sklepu przed złożeniem zamówienia, tj. przed wyborem opcji „Zamawiam – z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana niezwłocznie w przesłanej Kupującemu wiadomości e-mail na adres podany przez Kupującego.

7. Kupujący w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Złożenie przez Kupującego oświadczenia o wyborze faktury VAT jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

§ 4 Zapłata ceny

1. Kupujący w sklepie internetowym ma możliwość skorzystać z następujących form płatności za zakupione produkty: płatność przelewem, e-przelew, płatność za pobraniem, gotówka, płatność Dotpay. W przypadku wyboru opcji: płatność przelewem lub e-przelew Kupujący powinien opłacić zamówienie w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia. Po tym czasie zamówienie może zostać anulowane.

2. Płatność przelewem dokonywana jest po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia złożonego zamówienia na konto: ING BANK 22 1050 1562 1000 0092 4154 4593. Dokonując płatności przelewem Kupujący powinien wskazać w tytule wpłaty numer zamówienia.

3.Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego IAI PAY. Do dokonania płatności za pośrednictwem systemu IAI PAY konieczne jest posiadanie elektronicznego konta bankowego2. W przypadku wyboru tej formy płatności doliczana jest prowizja w wysokości 1,6% Doliczenie prowizji następuje automatycznie. Podczas zlecania przelewu z pośrednictwem systemu IAI PAY. wszystkie dane do przelewu są wypełniane automatycznie: nazwa i numer rachunku sklepu, numer Państwa zamówienia i jego kwota. Transakcje dokonywane za pośrednictwem systemu IAI PAY są w pełni zabezpieczone. Za zamówienia złożone w naszym sklepie można dokonać płatności wybierając : Alior Bank Bank BPH Bank BPS Bank Millennium Bank Pekao Bank Pocztowy S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości BGŻ BNP Paribas BLIK BOŚ Bank BZ WBK S.A. City Handlowy Crédit Agricole Deutsche Bank Eurobank Getin Bank Idea Bank ING Bank Śląski Inteligo iPKO (PKO BP) mBank (mTransfer) Net-bank express Noble Bank Plus Bank Płacę z IKO Płacę z Orange Płatność Mobilna – PeoPay Podkarpacki Bank Spółdzielczy Raiffeisen Bank Polska S.A. Spółdzielcza Grupa Bankowa (SGB) T-Mobile Usługi Bankowe Toyota Bank Volkswagen Bank S.A.

4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

5.Płatność za pobraniem możliwa jest przy doręczeniu Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej i polega na dokonaniu zapłaty przez Kupującego przy odbieraniu przesyłki.

6.Płatność gotówką jest możliwa tylko w przypadku osobistego odbioru towaru przez Kupującego w siedzibie Sklepu, po wcześniejszym uzgodnieniu. Opcja dostępna tylko dla Kupujących prowadzących działalność gospodarczą.

§ 5 Realizacja zamówienia

1.Przy składaniu zamówienia Kupujący może wybrać jedną z dwóch opcji dostarczenia towaru: doręczenie przez kuriera lub odbiór osobisty.

2.W przypadku wyboru doręczenia przez kuriera zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD by IAI. Przesyłka jest ubezpieczona i oznaczona jako "ostrożnie szkło".

3.Opłaty za przesyłkę o wadze nieprzekraczającej 30 kg wynoszą: Paczka DPD by IAI przy płatności przelewem lub e-przelewem 18,00 zł Paczka DPD by IAI za pobraniem 19,50 zł. W przypadku zamówienia towaru o łącznej wadze przekraczającej 30 kg koszty wysyłki wynoszą wielokrotność ceny pojedynczej paczki do 30KG . Oznacza to, że jeżeli Kupujący zamówi towar o wadze od 30,01 kg do 60 kg koszt wysyłki wyniesie dwukrotność opłaty wskazanej powyżej, jeżeli Kupujący zamówi towar o wadze od 60,01 kg do 100 kg koszt wysyłki wyniesie trzykrotność opłaty wskazanej powyżej. W przypadku zamówień powyżej 1200 złotych brutto towar może zostać dostarczony na paletach.

4.W przypadku zamówienia towaru na minimalną kwotę 2000 zł brutto wysyłka towaru odbywa się na koszt sklepu.

5.Wysyłka następuje tylko w dni robocze.

6.Odbiór osobisty możliwy jest w Centrum Logistycznym Huty Szkła „Ładna” w miejscowości Skrzyszów 626b, 33-156 Skrzyszów, w dni robocze w godzinach 8:00-16:00. Inne godziny lub odbiór w sobotę Kupujący może ustalić ze sklepem internetowym indywidualnie.

7.Odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy po otrzymaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji. Kupujący winien telefonicznie bądź e-mailem skontaktować się w celu ustalenia terminu odbioru osobistego w terminie 3 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Z chwilą upływu wskazanego terminu zamówienie zostanie anulowane.

§ 6 Odbiór Towaru

1.W przypadku doręczenia Towaru przez kuriera Kupujący powinien potwierdzić odbiór Towaru własnoręcznym i czytelnym podpisem na Liście Przewozowym, stwierdzając tym samym prawidłowość wykonania usługi. W przypadku, gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej doręczenie przesyłki powinna potwierdzić osoba upoważniona do odbioru.

2.Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi lub stanu przesyłki winny być wpisane na Liście Przewozowym przez Kupującego w chwili jej przyjęcia. Odbiorca ma obowiązek rozpakowania oraz sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby i/lub taśmy zabezpieczające, bądź sam towar, jak też jeżeli otrzymany produkt jest niekompletny, Kupujący może odmówić przyjęcia przesyłki informując kuriera o przyczynie odmowy przyjęcia przesyłki. W celu ustalenia odpowiedzialności przewoźnika Sklep zaleca w takim wypadku sporządzenie w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu szkodowego.

3.W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z obsługą Sklepu internetowego celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

4.Odmowa przyjęcia przesyłki w sytuacjach innych niż wskazane w treści niniejszego paragrafu, wiąże się z obciążeniem Kupującego wszelkimi kosztami związanymi z dostawą i odesłaniem towaru.

5.W przypadku odbioru osobistego towaru pracownik Sklepu jest obowiązany umożliwić Kupującemu zbadanie towaru pod kątem ewentualnego występowania widocznych wad fizycznych. Kupujący jest obowiązany dokonać takiego badania towaru w obecności pracownika Sklepu oraz zgłosić mu wszystkie wykryte wady.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1.Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34, art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Uprawnienie to nie przysługuje Kupującym, którzy dokonali zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2.Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie www.ladnaglass.com

3.Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru i następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które może zostać przesłane w wersji elektronicznej na adres: sklep@ladnaglass.com lub na piśmie na adres sklepu internetowego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.Sklep niezwłocznie prześle konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, a następnie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem postanowień punktu 11, 12, 14 i 15 poniżej.

5.Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

6.Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu, chyba że Sklep zgodził się je ponieść.

9.Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz do Sklepu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

10.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8 Reklamacje i gwarancja

1.Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu będącemu konsumentem lub przed upływem roku od dnia wydania kupującemu nie będącemu konsumentem. Jeżeli kupującym jest konsument, a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

3.Roszczenie konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, a bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w punkcie 2 powyżej.

4.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Kupującego gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: sklep@ladnaglass.com Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

5.Sklep nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

6.Pomimo dołożenia wszelkich starań Sklep nie gwarantuje, że widniejące na stronie internetowej sklepu zdjęcia prezentujące oferowane produkty nie zawierają odstępstw wymiarowych i kolorystycznych od rzeczywistego wyglądu towaru (np. różnice w odcieniach mogące wynikać z braku możliwości odzwierciedlenia w cyfrowym zdjęciu rzeczywistej barwy produktu lub jego części).

7.Ze względu na charakter produktów oferowanych przez Sklep Kupujący zgłaszający reklamację powinien odesłać wadliwy produkt w bezpiecznym opakowaniu na koszt Sklepu. Przez bezpieczne opakowanie należy rozumieć opakowanie towaru w warstwę papieru lub/i folii bąbelkowej oraz włożenie do pudełka kartonowego w ten sposób, aby towar nie mógł się w nim przemieszczać.

8.Kupujący wyraża zgodę, aby wszelka korespondencja dotycząca zakupionego towaru, w tym w szczególności korespondencja dotycząca ewentualnej niezgodności towaru z umową była przesyłana na adres e-mail Kupującego wskazany podczas rejestracji. Wysłanie poczty e-mail na adres, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się za skuteczne doręczenie z chwilą dostarczenia na serwer Kupującego.

9.Niezależnie od uregulowań pkt 1 – 8 niniejszego paragrafu, produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Jeżeli taka gwarancja jest udzielana to czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu internetowego. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Niektóre produkty posiadają gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

§ 9 Anulowanie zamówień przyjętych do realizacji

1.Sklep internetowy może anulować zamówienie, jeżeli: a) gdy podane w formularzu zamówienia dane nie są kompletne, a kontakt z Kupującym jest niemożliwy; b) Kupujący jako formę płatności wybrał przelew lub e-przelew, a kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie Sklepu internetowego do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Kupującego potwierdzenia zamówienia. Jeśli wpłata zostanie dokonana w terminie dwóch ostatnich dni (dzień 6 i 7) Kupujący powinien powiadomić sklep o zaistniałej sytuacji; c) Kupujący miał odebrać osobiście towar w Sklepie i nie zgłosił się po jego odbiór w terminie do 2 dni kalendarzowych od ustalonej daty odbioru, d) Kupujący w ciągu ostatnich 6 miesięcy złożył co najmniej 2 zamówienia, które następnie zostały anulowane z winy Kupującego, lub towar został nieodebrany.

2.Anulowanie zamówienia przez Kupującego może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie w przypadku : a) nieotrzymania zamówionego produktu po upływie 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji, b) niemożności zrealizowania przez sklep internetowy zamówienia w pierwotnym kształcie. W przypadku anulowania zamówienia, jeżeli kwota należna została już wpłacona, sklep internetowy zwraca ją Kupującemu. Należność zostanie przelana na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Wpłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez sklep internetowy wiadomości elektronicznej z numerem rachunku bankowego Kupującego.

§ 10 Dane Osobowe

1.Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym na stronie www.ladnaglass.com są przetwarzane przez sklep internetowy zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności .

2.W przypadku wyrażenia przez Kupującego zgody na otrzymywanie newslettera, Kupującemu przysługuje prawo do cofnięcia swojej zgody na otrzymywanie newslettera w każdej chwili. W celu rezygnacji z newslettera wystarczy, jeżeli Kupujący wyśle wiadomość na adres sklep@ladnaglass.com z podaniem swoich danych i informacją o takiej rezygnacji, np. o treści : „rezygnuję z newslettera” lub kliknąć link "Usuń mnie z listy" który znajduje się w stopce wysyłanej wiadomości. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych 1.Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

3.Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

4.Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.ladnaglass.com

§ 11 Zakupy hurtowe

Podmioty, które chcą przystąpić do programu zakupów hurtowych powinny: a) Przesłać skan wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo wydruku z bazy Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl) lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego na adres sklep@ladnaglass.com. Konto zostanie aktywowane w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych, po weryfikacji danych przez Sklep internetowy. b) Darmowy koszt przesyłki towaru obowiązuje dla zamówień, których wartość jest równa bądź większa od 2000 złotych brutto. c) Czas dostawy uzależniony jest od dostępności zamówionych produktów. d) W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). e) Zamówienia złożone przez stronę www.ladnaglass.com realizowane będą według kolejności składania zamówień. f) Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu. W przypadku zakupów hurtowych opłaty określone w § 5 Regulaminu będą ustalane indywidualnie. g) Istnieje możliwość odbioru osobistego, po uprzednim zgłoszeniu do Sklepu internetowego. h) Sklep prowadzi dla Kupujących politykę rabatową. Wysokość rabatów ustalana jest indywidualnie dla każdego Kupującego i uzależniona jest od wielkości obrotów osiąganych przez kontrahenta.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Sklepu internetowego, w związku z czym zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć pod sankcją odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa. 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2017.

pixel